Årsplan 8. klasse

skoleåret 2015/2016

Årsplanen sætter en didaktisk ramme for det teoretiske og praktiske arbejde med Geografifokus og opfylder Forenklede Fælles Mål 2014. Årsplanen omfatter Geografifokus og medtager desuden de fællesfaglige forløb og forslag til brug af til at bruge andre dele af portalen, fx Restudy, som vil give et solidt afsæt til at integrere flipped learning i undervisningen.

Hvert forløb har en vejledende uge- og lektionsplan, og der er bevidst tænkt rigeligt stof ind i årsplanen, så læreren har mulighed for at differentiere både ift. niveau, metode, elevernes individuelle læringsmål og interesser. Årsplanen er koordineret med årsplanerne for Fysik-kemifokus og Biologifokus, så de fællesfaglige forløb ligger i samme periode i de relevante fag, og er placeret, så det understøtter progressionen i de enkelte fag.

Portalen indeholder ekstra materiale som fx supplerende tekster og fokustekster, som med fordel kan bruges til differentiering, herunder fx til faglig træning og faglig læsning samt til understøttende undervisning i løbet af året.

Uge 33-37: Geologisk kredsløb

Lektioner

5

Varighed

5 uger

Geologisk kredsløb

Eleverne præsenteres for bjergdannelse, bjergarter og mineraler.

Gennem forløbet gennemgås bjergarternes dannelse og de begreber der medfølger, samt bestemmelse af bjergarter og sten ud fra faglige begreber og udtryk.

Emnetræningsopgaver fra geografiprøven.dk i jordkloden.

Uge 38-45: Istidslandskaber (ferie uge 42)

Lektioner

8

Varighed

7 uger

Istidslandskaber

Når man kører gennem et dansk landskab med bakker og dale, kan man undre sig over, hvorfor det netop ser sådan ud, og ikke blot er en flad slette.  Hvilke kræfter kan være så enorme, at de kan flytte rundt på så store mængder af materialer, som disse bakker er opbygget af?

Svaret er istidernes kilometertykke iskapper, der dækkede Danmark og varmeperiodernes store mængder smeltevand, der som floder skar sig ned gennem landskaberne. De materialer som bakkerne er opbygget af er sand, grus, sten og blokke.

Alt dette indgår i forløbet “Istidslandskaber“.

Prøve- eller træningssæt fra geografiprøven.dk.

Uge 46-48: Vand og grundvand

Lektioner

5

Varighed

3 uger

Vand og grundvand

Danmark ligger i et område, som har helårsregn. Det betyder, at der gennem året kun er kortere perioder, hvor plantevæksten går i stå på grund af tørke.

I Danmarks undergrund er der så meget grundvand, at vi altid har rigeligt med drikkevand. I flere andre lande er der mangel på drikkevand. I nogle lande er det nødvendigt at koge vandet fra vandhanen, inden man drikker det. Drikkevandet i Danmark er så rent, at det kan drikkes direkte fra vandhanen.

Disse emner indgår i forløbet “Vand og grundvand“.

Uge 49-51: Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

Lektioner

3 i alt

Varighed

3 uger

Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

Forløbet ”Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer” er et fællesfagligt forløb for geografi og fysik/kemi. Forløbets omdrejningspunkt er den stadige stigning af udledning af stoffer til atmosfæren, og de problemstillinger der er med dette. Bæredygtighed og konsekvens af samfundets konstante udledning problematiseres og belyses fra forskellige vinkler.

Uge 1-5: Råstoffer i Danmarks undergrund

Lektioner

5

Varighed

5 uger

Råstoffer i Danmarks undergrund

I Danmarks undergrund findes mange værdifulde råstoffer. De brydes i grusgrave og kalkgrave. Undergrunden er opbygget af ler, sand, grus, sten og kalk. Hvert år graver store entreprenørmaskiner mange tusind tons materialer op. Leret bruges til teglværkers fremstilling af mursten, der bruges husbyggeri. Grus og sten bruges til anlægsarbejder som bygning af veje, jernbaner, havne og lufthavne. Beton til broer består af sand, grus, sten og cement, som også stammer fra Danmarks undergrund.

I forløbet lærer eleverne om alle disse råstoffer og deres anvendelse.

Emnetræningsopgaver fra geografiprøven.dk i resurser.

Prøve- eller træningssæt fra geografiprøven.dk.

Uge 6-10: Befolkningstallet stiger (ferie uge 7/8)

Lektioner

5

Varighed

4 uger

Befolkningstallet stiger

Dette forløb omhandler de faktorer, der spiller ind på en befolknings udvikling. For at konkretisere problemstillingerne, inddrages danske forhold, som eleverne har lettere ved at identificere sig med. Forløbet indeholder en række centrale begreber, som er vigtige at fremhæve i undervisningen.

Forløbet lægger op til at sammenkoble landes befolkningsudvikling og deres økonomiske udvikling og dermed befolkningernes levevilkår.

Emnetræningsopgaver fra geografiprøven.dk i Kulturlandskaber, bygeografi og urbanisering.

Uge 11-12: Handel og transport

Lektioner

3

Varighed

2 uger

Handel og transport

Dette forløb omhandler de faktorer, der har at gøre med forskellige landes mulighed for at handle med hinanden, når man tager udgangspunkt i landenes infrastruktur. For at konkretisere problemstillingerne, inddrages danske forhold, som eleverne har lettere ved at identificere sig med. Forløbet indeholder en række centrale begreber, som er vigtige at fremhæve i undervisningen.

Forløbet lægger op til at sammenligne forholdene i Danmark med områder, hvor infrastrukturen er anderledes. Fagtekst 6 om Grønland giver mulighed for at tage en diskussion om, hvilken påvirkning klima og terræn har for mulighederne for handel og transport.

Emnetræningsopgaver fra geografiprøven.dk i Handel, trafik, transport og økonomi.

Emnetræningsopgaver fra geografiprøven.dk i Infrastruktur.

Uge 13-17: Energi nok til alle

Lektioner

8 i alt

Varighed

5 uger

Energi nok til alle

Forløbet ”Energi nok til alle” er et fællesfagligt forløb for geografi og fysik/kemi. Forløbet tager udgangspunkt i det fællesfaglige fokusområde ”Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan”. I forløbet arbejdes der ud fra den overordnede problemstilling ”Hvordan kan vi i dag arbejde for, at der i 2050 er en bæredygtig energiforsyning til Verdens 9. mia. mennesker?”

Uge 18-21: Klima og klimaforandringer

Lektioner

5

Varighed

4 uger

Klima og klimaforandringer

Klimaet på Jorden har betydning for menneskers levevilkår, uanset om det er ekstremt tørt, vådt året rundt, ekstremt koldt eller meget varmt. Befolkninger forskellige steder på Jorden har altid forstået at indrette sig, så de har kunnet klare sig på trods af barske klimaforhold.

Gennem de seneste årtier er temperaturen på Jorden blevet højere. Der er kommet flere stormvejr med oversvømmelser og andre ødelæggelser. Nedbøren falder kraftigere. Klimaforandringer betyder, at der opstår nye udfordringer.

Disse udfordringer og meget mere lærer eleverne om i forløbet “Klima og klimaforandringer“.

Emnetræningsopgaver fra geografiprøven.dk i Klima og klimaforandringer.

Prøve- eller træningssæt fra geografiprøven.dk.

Uge 22-25: Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget

Lektioner

4 i alt

Varighed

4 uger

Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget

I dette fællesfaglige forløb bliver eleverne præsenteret for og arbejder med forskellige dyrkningsmønstre samt hvordan de kan påvirke naturgrundlaget